Verdisamvirke

Et manifest

Først gjennom verdisamvirke vil det virkelige samvirke kunne realiseres i verden. Først gjennom verdisamvirke vil forbrukernes og produsentenes ideer, håp og forventninger om en ny markedsordning - en markedsordning som på omfattende måte er i stand til å tjene sine medlemmers interesser - kunne oppfylles.

For intet menneske eller grupper av mennesker, kan sette seg ut over det faktum at kun en fullstendig forståelse av forbrukerne sine omfattende behov kan utgjøre et reelt og fornuftig grunnlag for produksjonen. Derfor må forbrukernes fulle behov bringes til overflaten ved at de kommer til uttalelse i klare formuleringer i representative møter som må finne sted mellom dem selv og  representanter for produsentene og omsetterne. Noe som først gjør det mulig for alle samarbeidende partene å fatte dem og handle i bevissthet om dem.

Det neste er at midtleddet ikke kan spille noen annen rolle enn å være tjenende formidler, tilpasset så vel forbrukernes som produsentenes egentlige behov. Skjer ikke dette kan ikke samhandlingene mellom partene karakteriseres som fornuftige. Midtleddet sin oppgave består i å være fysisk praktisk formidler av varen, noe det må gjøre ved å organisere fordelingen av varene gjennom en fornuftig befraktning. Dertil må midtleddet sørge for et rettslig rettferdig eierskifte av produktene og de motsvarende betalingsmidlene når disse veksler mellom produsentenes og forbrukernes hender.

Hva så med konkurransen? Den skal jo stimulere både de produserende og de handlende til størst mulig innsats. Ja, i verdisamvirke er konkurransen til stede som et vesentlig element. Den innehar bare en ny plass i helheten. I stedet for å kunne brukes i menneskers forsøk på å utnytte hverandre økonomisk vil den bevirke noe positivt på det stadiet når den verdiskapende virksomheten planlegges. Der vil den føre til fortrinn for det som virkelig er de mest praktiske og billigste løsningene. De oppfinnsomme sine forslag til løsninger vil vinne frem når utfordringene skal overvinnes, både når det gjelder vareproduksjonen, befraktningen og omsetningen av varene. 

Utallige mennesker har hatt ideer om å oppnå noe av varig verdi gjennom å organisere et samvirke på det økonomiske livets slagmark. Deres håp og omfattende forventninger vil først kunne oppfylles gjennom å organisere et samvirke i form av det som vi i dag har valgt å betegne som Verdisamvirke. For betegnelsen Samvirke er opptatt av tidligere organiseringer, for eksempel slike som forbrukersiden har initiert i kooperasjonen, eller som produsentsiden har initiert i form av landbrukssamvirke.

Og fordi først ideen om verdisamvirke bygger på den realiteten at intet enkelt av det økonomiske livet sine tre ledd, produksjon, omsetning og forbruk kan bestå og trives uten at også de andre to leddene kan bestå og trives, vil en markedsordning i form av et verdisamvirke vise seg å være alle andre markedsordninger overlegen.

Dag Hauffen - dhauffen@online.no