Verdisamvirke -
En merkeordning for landbruket

Menneskets bruk av jorda må i første rekke må rette seg mot tre mål: Helse, skjønnhet og varighet. Gjennom dette utsagnet peker forskeren og økonomen E. F. Schumacher på verdier som mennesket i dag har de største behov for. Og han fortsetter: Det ligger mer i jordbruksdrift enn å produsere inntekter og senke kostnadene. Det det gjelder, er hele forholdet mellom mennesket og naturen, hele samfunnets livsstil, helse, lykke og harmoni for mennesket og skjønnheten i det bo- og livsmiljø som omgir det. Holder en alle disse forholdene utenfor vurderingene, holder en også mennesket utenfor.

Både produsenter og forbrukere av mat kan si seg enige i dette. Men de rådende markedsordningene ikke gir rom for slike hensyn. Tidligere var forholdene annerledes. Folk bodde stort sett på og ved gårdene. Mange produkter ble fremstilt av lokale håndverkere. Var du interessert i en bestemt sort brød kunne du drøfte dette med bakeren.

I dag skjer produksjon og distribusjon i større stil. Men midtleddet som sørger for befraktning og omsetning formidler ingen kontakt mellom produsenter og forbrukere. Av rasjonelle hensyn er midtleddet stort sett nødvendig. Men forum for kontakt mellom forbrukere, produsenter og omsettere kan opprettes på ny. Det grunnleggende spørsmålet er hvordan det vil være mulig å tilfredsstille behovet for aktuelle produkter når fordringen om kvalitet og miljøhensyn blir klart formulerte. Hva det spørs om er produksjonsmetoder som skaper helse, skjønnhet og varighet. Da kan matprodusentene redegjøre for hvilke muligheter som foreligger med hensyn til produksjon og til hvilke førstehånds priser dette kan skje. På samme måten kan omsetterne redegjøre for aktuelle transportmuligheter. Fordi bruken av pengene slik blir brukt som et middel i formålets tjeneste, og ikke får virke som et mål i seg selv innebærer dette begynnelsen til en ny markedsordning.

De nødvendige beslutningsfora er ikke avhengig av sentrale møtesteder i landet. Hva det spørs om er kommunikasjonssituasjoner hvor interesserte mennesker som ønsker et samvirke drøfter de problemene som reiser seg ut fra spørsmålet om behovsdekning. Verdisamvirkets koordineringstjeneste vil kunne bistå lokale initiativer med råd for prosessene frem til formålstjenlige avtaler. Omsetningen vil deretter kunne inkluderes i Verdisamvirkets merkeordning.

At forbrukere frivillig vil kunne ta på seg oppgaver innenfor et verdisamvirke ligner på det som skjer for at musikken kan leve i bygd og by. Folk som har interesse for at barn og ungdom skal kunne få musikkundervisning organiserer det nødvendige arbeidet. Resultatet blir til glede for alle som elsker musikk. De som representativt utfører tjenester i verdisamvirke bevirker at alle som ønsker miljøvennlige varer til rettferdige priser kan finne dette i sin butikk. Når en ordning med merket først er etablert kan mindre grupper lett fremme omsetning av sine lokale produksjoner gjennom å knytte seg til Verdisamvirke og ta merket i bruk.

Dag Hauffen - dhauffen@online.no